Analys: Stora utsläpp från elbilarnas batteriproduktion

Lisbeth Dahllöf och Mia Romare från IVL Svenska Miljöinstitutet skriver i Ekotransport att från dagens produktion av elbilsbatterier släpps det ut mellan 150 och 200 kg CO2-ekvivalenter per kWh batteri. Utsläppen ökar nästan linjärt med ökad batteristorlek vilket är problematiskt när batterierna nu snabbt blir större. Det skriver Lisbeth Dahllöf och Mia Romare från IVL Svenska Miljöinstitutet i en analys för Ekotransport.

Elbilar har blivit populära, eftersom växthusgasutsläppen i samhället måste ner. Vi på IVL Svenska Miljöinstitutet har därför på uppdrag av Energimyndigheten och Trafikverket genomfört en litteraturstudie om växthusgasutsläpp och energiförbrukning för litiumjonbatteriers produktion och återvinning. Det är en viktig pusselbit för förståelsen av totala bilden. Frågorna att besvara var till exempel hur stora utsläppen är i de olika produktionsstegen och hur de skalar vid ökning av batteriers storlek. Vi fann många utförda livscykelanalyser och dessutom några jämförande reviewartiklar, men många av LCA-studierna var inte tillräckligt transparanta för att vi skulle kunna svara på frågorna.

Vår slutsats är ändå att det från dagens produktion släpps ut mellan 150 och 200 kg CO2-ekvivalenter per kWh batteri. Ungefär hälften står batteriproduktionen för, där cellproduktionen är viktigast med sina el-krävande renrum. Elmixens betydelse är därför stor och eftersom batterierna tillverkas i länder med hög andel fossil el, så blir utsläppen stora. Andra hälften av utsläppen sker vid tillverkningen av själva katod- och anodmaterialen liksom elektronik och materialet till själva batteriboxen. Gruvbrytningens utsläpp är relativt små och står för ungefär 10-20% av totalen.

Vi fann också att utsläppen ökar nästan linjärt med ökad batteristorlek vilket är problematiskt när batterierna nu snabbt blir större, eftersom bilköparen vill komma längre på en laddning. Nya bilmodeller kan ha batterier med mellan 60 och 100 kWh energilagringskapacitet. För 80 kWh batteri är alltså utsläppen från produktion mellan 12 och 16 ton vilket motsvarar förbränning av ungefär 4-5 kubikmeter bensin eller diesel.

Batteriernas innehåll av metaller är även den en viktig aspekt och därför behövs återvinning, men i dagsläget görs inte detta i stor skala. Den som erbjuds idag; förbränning med efterföljande lakning, ger inte tillbaka materialen i form färdig för nya batterier, utan det krävs energikrävande produktion för att tillverka nya. Dessutom släpper dagens återvinningsmetod ut ytterligare en liten mängd koldioxid.

Lyckligtvis sker utvecklingen snabbt och att övergå till låg fossil andel i cellproduktionen är ett snabbt sätt att minska utsläppen. Minskning av själva energibehovet är också viktigt liksom andelen fossil energi i övriga delar av produktionskedjan. Bilköparen bör inte köpa en bil med onödigt stort batteri och hon/han bör fråga efter batteriets miljöprestanda och den borde även vara en parameter för miljöbilspremier. Det måste även till styrmedel eller ekonomiska incitament för att återvinning av batterierna ska kunna ske på ett bra sätt.

 

Läs rapporten ”The Life Cycle Energy Consumption and Greenhouse Gas Emissions from Lithium-Ion Batteries”