Nyheter

Thomas Betong konverterar samtliga fabriker till RME

Sverige ska bli en klimatneutral nation till år 2045. Thomas Betong vill vara med och bidra till den omställningen och konverterar alla sina fabriker till biobaserad och förnyelsebar eldningsolja. Tack vare omställningen minskar Thomas Betong sin klimatpåverkan från uppvärmningsprocessen i fabrikerna med 55 procent.

Konverteringen till RME Eldningsolja sker i alla fabriker för både fabriksbetong och prefab element. Satsningen genomförs i samarbete med STHLM Biodiesel och kommer med bibehållen produktionsvolym generera en besparing på strax över 1 100 ton CO2 per år.

”För oss på Thomas Betong är omsorg om människor och miljön viktigast. Det är därför vi investerar i nya hållbara lösningar. Den nya eldningsoljan ger oss möjlighet att gå ifrån fossila bränslen, skapa en friskare arbetsmiljö och minskad klimatpåverkan.” – säger Carina Edblad, vd på Thomas Betong.

Fossilfri produktion är bara ett exempel på hållbarhetsarbete som pågår för att minska Thomas Betongs klimatpåverkan. Stort fokus på miljön har präglat företagets verksamhet i många år. Sedan 2016 får företaget all sin elkraft från EPD-certifierad vindkraft. Samma år lanserades Thomas Miljöstomme och sedan 2012 har betongprodukter med upp till 50 procent lägre klimatpåverkan erbjudits marknaden i Sverige.

Målet är att bli helt fossilfria

I nästa steg kommer företaget satsa på distribution och fordonsflotta. Målet är att säkra miljövänliga drivmedel och vara öppen för tekniska innovationer och lösningar. En viktig del är också att verka för så kort transportavstånd som möjligt genom lokal produktion.

– Vi har fortsatt arbetet med att effektivisera vår energiförbrukning och detta är ett stort steg mot vårt mål att bli helt fossilfria. Med rätt energiminskande åtgärder ska vi ytterligare kunna minska vårt avtryck, fortsätter Carina Edblad.

​Var femte liter som tankas i Sverige biodrivmedel

Svebio rapporterar att första kvartalet 2017 var 20,5 procent av alla drivmedel förnybara biodrivmedel, räknat efter energiinnehåll. För helåret 2016 var motsvarande siffra 18,6 procent. Andelen biodiesel i diesel var 25,8 procent under första kvartalet.

Nu finns också preliminär statistik för april. Andelen biodiesel i förhållande till den totala dieselanvändningen var 28,5 procent i april 2017. Den totala användningen av HVO-diesel ökade med 2,5 procent, medan användningen av rapsdiesel, FAME, minskade samtidigt som den totala volymen diesel sjönk.

På bensinmarknaden ökade andelen biokomponenter, dvs etanol och andra biobaserade produkter som kan blandas i bensin, från 6,7 procent till 6,8 procent mellan april 2016 och april 2017. Användningen av etanol, E85 och ED95, sjönk med 15 procent, trots mer förmånliga skattevillkor för E85.

Analys: Stora utsläpp från elbilarnas batteriproduktion

Lisbeth Dahllöf och Mia Romare från IVL Svenska Miljöinstitutet skriver i Ekotransport att från dagens produktion av elbilsbatterier släpps det ut mellan 150 och 200 kg CO2-ekvivalenter per kWh batteri. Utsläppen ökar nästan linjärt med ökad batteristorlek vilket är problematiskt när batterierna nu snabbt blir större. Det skriver Lisbeth Dahllöf och Mia Romare från IVL Svenska Miljöinstitutet i en analys för Ekotransport.

Elbilar har blivit populära, eftersom växthusgasutsläppen i samhället måste ner. Vi på IVL Svenska Miljöinstitutet har därför på uppdrag av Energimyndigheten och Trafikverket genomfört en litteraturstudie om växthusgasutsläpp och energiförbrukning för litiumjonbatteriers produktion och återvinning. Det är en viktig pusselbit för förståelsen av totala bilden. Frågorna att besvara var till exempel hur stora utsläppen är i de olika produktionsstegen och hur de skalar vid ökning av batteriers storlek. Vi fann många utförda livscykelanalyser och dessutom några jämförande reviewartiklar, men många av LCA-studierna var inte tillräckligt transparanta för att vi skulle kunna svara på frågorna.

Vår slutsats är ändå att det från dagens produktion släpps ut mellan 150 och 200 kg CO2-ekvivalenter per kWh batteri. Ungefär hälften står batteriproduktionen för, där cellproduktionen är viktigast med sina el-krävande renrum. Elmixens betydelse är därför stor och eftersom batterierna tillverkas i länder med hög andel fossil el, så blir utsläppen stora. Andra hälften av utsläppen sker vid tillverkningen av själva katod- och anodmaterialen liksom elektronik och materialet till själva batteriboxen. Gruvbrytningens utsläpp är relativt små och står för ungefär 10-20% av totalen.

Vi fann också att utsläppen ökar nästan linjärt med ökad batteristorlek vilket är problematiskt när batterierna nu snabbt blir större, eftersom bilköparen vill komma längre på en laddning. Nya bilmodeller kan ha batterier med mellan 60 och 100 kWh energilagringskapacitet. För 80 kWh batteri är alltså utsläppen från produktion mellan 12 och 16 ton vilket motsvarar förbränning av ungefär 4-5 kubikmeter bensin eller diesel.

Batteriernas innehåll av metaller är även den en viktig aspekt och därför behövs återvinning, men i dagsläget görs inte detta i stor skala. Den som erbjuds idag; förbränning med efterföljande lakning, ger inte tillbaka materialen i form färdig för nya batterier, utan det krävs energikrävande produktion för att tillverka nya. Dessutom släpper dagens återvinningsmetod ut ytterligare en liten mängd koldioxid.

Lyckligtvis sker utvecklingen snabbt och att övergå till låg fossil andel i cellproduktionen är ett snabbt sätt att minska utsläppen. Minskning av själva energibehovet är också viktigt liksom andelen fossil energi i övriga delar av produktionskedjan. Bilköparen bör inte köpa en bil med onödigt stort batteri och hon/han bör fråga efter batteriets miljöprestanda och den borde även vara en parameter för miljöbilspremier. Det måste även till styrmedel eller ekonomiska incitament för att återvinning av batterierna ska kunna ske på ett bra sätt.

 

Läs rapporten ”The Life Cycle Energy Consumption and Greenhouse Gas Emissions from Lithium-Ion Batteries”

Nyheter NOX-föreskriften NFS 2016:13

1 juli 2017 träder Naturvårdsverkets föreskrifter om mätutrustning för bestämmande av miljöavgift på utsläpp av kväveoxider vid energiproduktion, NFS 2016:13 i kraft. Samma dag upphör den föreskrift som vi känner sedan tidigare, nämligen NFS 2004:6 att gälla. Detta medför en del förändringar för er som har NOX-pliktiga pannor (> 25 GWh), t.ex. med avseende på kalibrering av automatiska mätsystem genom noll- och spannpunktskontroll.

Behöver ni hjälp med att anpassa er till det nya regelverket? Kontakta oss så hjälper vi er!

​Ren biodiesel ökar snabbt på drivmedelsmarknaden

Biodiesel i ren form ökar snabbt på den svenska drivmedelsmarknaden. Användningen av ren HVO-diesel ökade med 115 procent mellan januari och september, medan användningen av ren rapsdiesel (B100) ökade med 18 procent under perioden. Det visar Svebios analys av SCB:s statistik över drivmedelsanvändningen för fordonsdrift i september.

Läs mer här!

Ökad användning av ren biodiesel i augusti

Försäljningen av 100-procentig biodiesel, både rapsdiesel (B100) och HVO-diesel (HVO100) ökade kraftigt i augusti till årshögsta nivåer. Jämfört med juli var ökningen 33 procent för B100 och 22 procent för HVO100. Samtidigt minskade den totala volymen HVO, vilket innebär att andelen biodiesel i vanlig diesel minskat. Försäljningen av etanol i E85 låg på oförändrad nivå, trots att skatten sänktes 1 augusti både på rapsdieseln och på etanolen.

Det visar Svebios analys av SCB:s statistik över drivmedelsanvändningen för fordonsdrift för augusti.

– Vår bedömning är att skattesänkningen på biodrivmedel 1 augusti fick stor effekt på yrkestrafiken, men nästan ingen effekt i privattrafiken för E85. Privatbilisterna verkar inte vara medvetna om att det efter 1 augusti är billigare att köra på E85 än på bensin om man har en flexifuelbil, säger Svebios vd Gustav Melin i en kommentar.

Läs mer här

Svebio: ​Rekordhög användning – nästan var fjärde liter diesel är nu biodiesel

Första halvåret 2016 var 23,8 procent av hela volymen diesel som levererades till den svenska marknaden biodiesel. Det visar Svebios analys av färsk statistik från SCB. Användningen av biodiesel har ökat mycket kraftigt under de senaste åren, och är en huvudförklaring till att var sjätte liter drivmedel nu är biodrivmedel.

– Den omfattande användningen av biodiesel och andra biodrivmedel minskar kraftigt utsläppen av växthusgaser från den svenska trafiken. Vi har redan idag kommit en bra bit på väg mot en fossilfri transportsektor i Sverige, ett mål som våra politiker hoppas nå en bit efter 2030. Det säger Svebios vd Gustav Melin i en kommentar.

Läs hela pressmeddelandet här!

”Regeringens klimatpolitik behöver skärpas”

Klimat- och miljöminister Åsa Romson är stolt över den svenska klimatpolitiken (DN Debatt 3/5). Vi ser en stark förbättringspotential och föreslår fem punkter för framtiden, med fokus på transportsektorn eftersom det är Sveriges största kvarvarande klimatutmaning, skriver Mattias Goldmann, vd för tankesmedjan Fores.

1. Gynna förnybart. ”Bryt Sveriges oljeberoende” är Romsons mål. Men de tidigare dominerande biodrivmedlen biodiesel RME och etanol E85 backar nu på marknaden medan fossil diesel slår nya rekord. Det beror på att de rödgröna höjt skatten på biodieseln från 27 öre per liter till 1,41 kr, och skatten på etanol E85, som var skattebefriat till 2015, med nästan dubbelt så mycket som på fossil bensin och diesel.

Att regeringen i det läget föreslår en sänkning med 29 öre på RME och 75 öre på E85 räcker inte långt, och att hänvisa till EU-regler istället för att ta strid för det förnybara väcker inte respekt.

Att vissa biodrivmedel trots allt växer på marknaden, de ur klimatperspektiv utomordentliga HVO och biogas, pekar på att regeringen med rätt styrmedel tämligen snabbt kan uppnå Romsons princip ”det ska bli lättare och billigare att vara miljövän”. Men biodrivmedlen ska konkurrera ut de fossila alternativen, inte ställas mot varandra.

Läs hela artikeln på www.dn.se

“Vår vision är klar; stål utan kol(dioxid)”

I en debattartikel i Dagens Industri skriver LKAB:s vd Jan Moström, SSAB:s vd Martin Lindqvist och Vattenfalls vd Magnus Hall om stålindustrins ansvar och åtaganden för att bidra till ett fossilfritt Sverige.

Stålindustrin är en av de branscher som släpper ut mest koldioxid. Vi är villiga att ta ett stort ansvar för att hitta en långsiktig lösning på koldioxidfrågan för stålindustrin och bidra till ett fossilfritt Sverige, skriver LKAB:s vd Jan Moström, SSAB:s vd Martin Lindqvist och Vattenfalls vd Magnus Hall.
Vi står inför stora utmaningar då världen ska ställa om till ett mer hållbart samhälle. SSAB, LKAB och Vattenfall är tillsammans villiga att ta ett stort ansvar för att hitta en långsiktig lösning på koldioxidfrågan för stålindustrin och bidra till ett fossilfritt Sverige.

Läs hela artikeln på www.di.se

 

"Vår vision är klar; stål utan kol(dioxid)"

I en debattartikel i Dagens Industri skriver LKAB:s vd Jan Moström, SSAB:s vd Martin Lindqvist och Vattenfalls vd Magnus Hall om stålindustrins ansvar och åtaganden för att bidra till ett fossilfritt Sverige.
Stålindustrin är en av de branscher som släpper ut mest koldioxid. Vi är villiga att ta ett stort ansvar för att hitta en långsiktig lösning på koldioxidfrågan för stålindustrin och bidra till ett fossilfritt Sverige, skriver LKAB:s vd Jan Moström, SSAB:s vd Martin Lindqvist och Vattenfalls vd Magnus Hall.
Vi står inför stora utmaningar då världen ska ställa om till ett mer hållbart samhälle. SSAB, LKAB och Vattenfall är tillsammans villiga att ta ett stort ansvar för att hitta en långsiktig lösning på koldioxidfrågan för stålindustrin och bidra till ett fossilfritt Sverige.
Läs hela artikeln på www.di.se
 

Svensk Energi och Svensk Fjärrvärme blir Energiföretagen Sverige

Med energisystemet som grund har medlemmarna i Svensk Energi och Svensk Fjärrvärme enhälligt enats om att starta en ny gemensam branschförening – Energiföretagen Sverige. Föreningen föds omgående i och med att medlemmarna i bägge föreningarna gav klartecken vid en extrastämma respektive extra årsmöte i Stockholm.

Med den nya föreningen räknar energibranschen med att stå bättre rustad för att möta de närmaste årens snabba och omvälvande förändringar på energimarknaden.

Om alla företag väljer att gå med i den nya föreningen kommer Energiföretagen Sverige att omfatta cirka 200 medlemmar och totalt cirka 400 energiföretag. Den nya föreningen leds av vd Pernilla Winnhed, tidigare Svensk Energi, och ordförande Monica Karlsson, till vardags vd i Halmstads Energi & Miljö.

Läs mer på www.energinyheter.se

Strategiska innovationsprogram inom både energi- och klimatområdet

Vinnova, Energimyndigheten och Formas öppnar en utlysning för att etablera och genomföra Strategiska innovationsprogram. I denna utlysning kommer programansökningar som adresserar samhällsutmaningar inom både energi- och klimatområdet att beviljas. Sista ansökningsdag är 1 september 2016, kl. 24:00.

Syftet med utlysningen är att ge aktörer inom befintliga eller kommande svenska styrkeområden möjlighet att genom kraftsamling hitta hållbara lösningar på samhällsutmaningar och en ökad internationell konkurrenskraft inom både energi- och klimatområdet. Utlysningen riktar sig till aktörer som har tagit fram, håller på att ta fram eller står bakom en strategisk innovationsagenda inom energi- och klimatområdet.

Strategiska innovationsprogram som kan få stöd inom denna utlysning ska adressera samhällsutmaningar inom både energi- och klimatområdet.

Strategiska innovationsprogram som beviljas kan påbörja etableringsfasen tidigast 1 juni 2017

Läs mer på http://www.energimyndigheten.se

 

Förnybara drivmedel i Sverige 2015 ökade till 14,7 %

Andelen förnybara drivmedel ökade till 14,7 % under 2015. Störst ökning bidrog HVO med. Allt enligt preliminär statistik från SPBI.

Andelen förnybara drivmedel av den totala användningen av drivmedel under 2015 uppgick till 14,7 %, räknat på energibas i enlighet med biodrivmedelsdirektivet. Motsvarande siffra under 2014 var 12,1 % vilket innebär en kraftig ökning på hela 2,6 procentenheter.

Den förnybara delen av den totala drivmedelsanvändningen utgjordes av HVO med 7 %, FAME låginblandad med 2,5 %, låginblandad etanol 1,1 %, biogas 1,3 %, ren HVO 0,4 %, FAME ren 1,8 % samt etanol E85/ED95 0,6 %.

Läs mer på http://www.motormagasinet.se

Regeringen medger nu att skatten på etanol var felaktig

Regeringen medger nu att skatten på etanol som infördes 1 december förra året och ytterligare höjdes 1 jan 2016 var felaktig.
Men regeringen tänker inte rätta till felet förrän i augusti, då skatten ska sänkas. Under tiden dör marknaden för det klimatvänliga bränslet E85 och ren RME-diesel skriver bioenergitidningen.se

– Energimyndigheten visar i sin övervakningsrapport från 26 februari att det inte hade uppstått någon överkompensation, säger Tomas Ekbom, biodrivmedelsexpert på Svebio, Svenska Bioenergiföreningen.

– Det är positivt att regeringen vill ändra skatterna, men det går inte att vänta till augusti med att rätta till den felaktiga beskattningen. De miljövänliga biodrivmedlen belastas i så fall med en felaktig skatt under sju av årets tolv månader. Riksdagens skatteutskott bör nu ta ett initiativ och sänka skatten på etanol och biodiesel så snart det går, säger Tomas Ekbom.

Läs mer på www.bioenergitidningen.se

Workshop om Fossilfritt Sverige 8 februari

Den 8 februari är alla aktörer som är med i initiativet Fossilfritt Sverige välkomna på workshop i Stockholm. På workshopen kommer diskussionerna kretsa kring hur vi kan öka takten i omställningen till ett fossilfritt Sverige och om hur initiativet ska drivas vidare. STHLM Biodiesel AB deltar för att påverka och diskutera utvecklingen för omställning till fossilfria och hållbara bränslen.

Om initiativet Fossilfritt Sverige

Sverige ska bli ett av världens första fossilfria välfärdsländer. Inte bara för att det är moraliskt rätt mot kommande generationer, utan för att det är ekonomiskt smart. För att nå dit krävs att alla aktörer i samhället arbetar aktivt med att minska utsläppen. Regeringen har därför startat Fossilfritt Sverige – ett initiativ som ska synliggöra aktörer som i sin verksamhet bidrar till att lösa klimatfrågan och uppnå målet om ett fossilfritt samhälle.

Om initiativet

Biodiesel och elvägar ger hopp om fossilfria transporter

 Infrastrukturminister Anna Johansson och energiminister Ibrahim Baylan bjöd in transportbranschen till ett seminarium om fossilfria transporter samtidigt som klimatmötet i Paris inleddes. Elvägar och biodiesel stod i centrum för diskussionen.

Region Gävleborg, Scania och Siemens har nu börjat sätta upp stolparna för den två km långa demosträcka för elektriska lastbilar som byggs utanför Sandviken. Avsikten är att testa och utvärdera tekniken med eldrivna lastbilar, där strömmen hämtas från luftledningar.

Jan Nylander från Region Gävleborg var en av medlemmarna i panelen. Han presenterade tankarna bakom projektet.

– Det är viktigt att komma ut i verkligheten och prova tekniken. Vi behöver köra två år innan vi kan presentera några testresultat.

Totalt är det en satsning värd omkring 125 miljoner som finansieras av statliga Vinnova och företagen som deltar i projektet.

Flera stora transportköpare medverkar, det är bland annat Boliden och SSAB. Ernsts Express i Avesta står för transporterna. Hybridfordon från Scania används. Lastbilarna kan även användas på vanliga vägar som saknar luftledningar och kontinuerlig strömtillförsel.

Helene Samuelsson, informationschef på Preem och tillika ordförande i Kneg (Klimatneutrala godstransporter på väg) ingick också i panelen. Hon efterfrågade ett långsiktigt system för skattelättnader för biodrivmedel. Både tillverkare och transportörer drabbas av oförutsägbara förändringar av skattereglerna.

Energiminister Ibrahim Baylan bekräftade att regeringens målsättning är ta fram ett system som är långsiktigt hållbart.

– 1 januari 2018 kommer ett sådant långsiktigt regelsystem, lovade energiministern.

Att det tar så lång tid hänger samman med att det svenska regelverket måste följa EU:s lagar om konkurrensneutralitet, menade Ibrahim Baylan. Samtidigt är det finansdepartementet som tar fram reglerna.

Mårten Johansson, teknikchef på Sveriges Åkeriföretag, var starkt kritisk till att det kommer att ta ytterligare två år för ett långsiktigt regelsystem för biobränslen att komma på plats.

– Åkerier behöver långsiktiga spelregler för investeringar i miljösmarta fordon som användas ca åtta år innan de byts ut. Öka inblandningen av biodrivmedel i diesel steg för steg istället för kortsiktiga stöd till vissa bränslen, sa han.

Infrastrukturminister Anna Johansson avslutade med ett anförande I det avslutande anförandet sa infrastrukturminister Anna Johansson att hon både såg en stor samsyn om målet och en positiv utveckling på området. Hon hade ett gott hopp om att den svenska fordonsflottan skulle kunna vara fossilfri år 2030.

Nyheten publicerades på transportnytt.se

Larmet: 2015 lär bli det varmaste året någonsin

Larmet: 2015 lär bli det varmaste året någonsin.

“-Från mitten på 60-talet går det inte att förklara temperaturökningen på något annat sätt än med utsläpp av växthusgaser.” säger Michael Tjernström, professor i meteorologi vid Stockholms universitet.

Läs artikeln på http://omni.se/utrikes/734ebe5e-1d82-4abb-aaca-51a35f6b3b84

Vill du veta mer om hur ni kan ställa om till fossilfritt bränsle? Kontakta STHLM Biodiesel på info@sthlmbiodiesel.se eller 08-644 40 44

”Sverige kan vara fossilfritt 2040”

Sverige kan vara 100 procent fossilfritt 2040. Vi behöver inte ens anstränga oss särskilt mycket. Det menar Göran Sidén, lektor i energiteknik.

– Vi behöver fortsätta satsa på förnybart i samma takt som vi gjort hittills och energieffektivisera.

– Men egentligen skulle vi kunna gå ännu snabbare fram, säger Göran Sidén.

Han ser optimistiskt på framtiden, och det märks också på hans beräkningar i nyutgåvan av faktaboken Förnybar energi som ges ut i dagarna. Han menar att Sverige inte kommer att ha några problem att uppfylla EU:s mål om 80 procents minskning av växthusgaser till 2030 så länge vi fortsätter att satsa på alternativ energi i samma utsträckning som hittills.

– Vi har till exempel väldigt goda förutsättningar för utbyggnad av vindkraft på land, säger Göran Sidén.

Läs hela artikeln på http://www.etc.se/klimat/sverige-kan-vara-fossilfritt-2040

Välkommen till vår nya hemsida

Välkommen till STHLM Biodiesel ABs nya hemsida. Här kommer ni att hitta information om vår verksamhet samt det senaste inom hållbara bränslen och klimatarbete.